Het kopiëren of herpubliceren van inhoud van deze website is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.
De plaatser is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.
08/09/2020
08/09/2020

Welkom op de openbare vergadering vliegbasis Woensdrecht

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu Woensdrecht vergadert op donderdag 1 oktober 2020 om 17.00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.

Inwoners van Essen die geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van de vliegbasis Woensdrecht, zijn ook welkom op deze vergadering.

De agenda luidt als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen / uitgaande stukken
  3. Verslag bijeenkomst d.d. 14 mei 2020
  4. Klachtenoverzichten
  5. Herziening luchtruim
  6. Begroting 2021
  7. Vergaderschema 2021
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

De vergaderstukken zijn vanaf maandag 14 september 2020 digitaal beschikbaar op de website van de COVM Woensdrecht, bereikbaar via www.covm.nl.

Vragen

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, dhr. M. Huijbregts. U kunt hem per e-mail bereiken op [email protected].

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu vliegbasis Woensdrecht bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en I&M, de provincie (Noord-Brabant en Zeeland), gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.

Contact

Heuvelplein 23
2910 Essen
Het kopiëren of herpubliceren van inhoud van deze website is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.
De plaatser is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®